โรงเรียนระโนดวิทยา
  ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017 และ 074-392455
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุญพา ชูชื่น
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0898774342
ชื่อ-นามสกุล : นายอัมพร อินทวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัยวุฒฺิ บุญช่วย
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม ทองด้วง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.ไกรธนู แกล้วทนงค์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ตัวแทนจาก : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวัลลภ คำแหง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดยงยุทธ วชิรธรรมโม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชาญ เมืองจันทร์บุรี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาฯ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภัทร รอดบล
ตำแหน่ง : กรรมการฯ
ชื่อ-นามสกุล : นายถิรคุณ จันทรปาน
ตำแหน่ง : กรรมการฯ
ชื่อ-นามสกุล : นายกันภัย พืชมงคล
ตำแหน่ง : กรรมการฯ
ชื่อ-นามสกุล : นายฉกาจ จีระโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายระวิ แซ่อิ้ว
ตำแหน่ง : กรรมการฯ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายคมสันต์ สุขจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการฯ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ผู้อำนวยการโรงเรียนระโนดวิทยา
ตำแหน่ง : เลขานุการฯ