โรงเรียนระโนดวิทยา
  ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017 และ 074-392455
งานนักการ/ยาม

นายไพสิฐ โอทอง
นักการภารโรง

นางวันเพ็ญ เพชรสงคราม
นักการภารโรง

นายสุริยา เพชรสงคราม
พนักงานบริการ

นายวิโรจน์ รัตนรุ่ง
พนักงานบริการ

นายสมพงศ์ คงเอียง
ยาม

นายวินัย คำแหง
พนักงานขับรถยนต์

นางกัลยา สว่างวงศ์
แม่บ้าน

นายชัยณรงค์ สังข์ขาว
ยาม

นายมีศักดิ์ แก้วทิพย์รัตน์
ยาม

นายอาวุธ ชุมภูทอง
นักการฯ