กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกฤตวิทย์ ทวีสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุจิณ พงศ์ไพบูลย์
ครู คศ.3

นางสาวอรุณศรี ประทุมวัลย์
ครู คศ.2

นางสาวสุติมา พรหมเมศร์
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต.หญิงจันทร์จิรา ยาติกุล
ครู คศ.2

นางอัสนะ ชุมภูทอง
ครู คศ.1

นางสาวอภิญญา คำคง
ครูอัตราจ้าง

นายจอมพร จันทร์เสนะ
ครู คศ.2