โรงเรียนระโนดวิทยา
  ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017 และ 074-392455
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางลำยอง ธนะพิทักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุพร วิญญูประสิทธิ์กุล
ครู คศ.3

นายนัฐวัติ ใจแน่
ครูผู้ช่วย

นางธลิตา ศิรินุพงศ์
ครู คศ.2

นางสันติยา ทองน้อย
ครู คศ.2

นายบัณฑิต สุขจันทร์
ครู คศ.3

นางอิสรา ไชยสาลี
ครู คศ.2

นางยุพดี ศรีรักษ์
ครู คศ.3