กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางลำยอง ธนะพิทักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสุพร วิญญูประสิทธิ์กุล
ครู คศ.3

นายนัฐวัติ ใจแน่
ครูผู้ช่วย

นางธลิตา ศิรินุพงศ์
ครู คศ.2

นางสันติยา ทองน้อย
ครู คศ.2

นายบัณฑิต สุขจันทร์
ครู คศ.3

นางอิสรา ไชยสาลี
ครู คศ.2

นางยุพดี ศรีรักษ์
ครู คศ.3

นายกฤษณะ คงอินทร์
ครูผู้ช่วย