กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุพิศ ปานรังษี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธนภูมิวัฒน์ ยังช่วย
ครู คศ.3

นางธลิตา ศิรินุพงศ์
ครู คศ.2

นางจุไรรัตน์ คำลือ
ครู คศ.2

นางนภาพร ชัยเชื้อ
ครู คศ.2

นายกฤษณะ คงอินทร์
ครู คศ.2

นายบดินทร์ภัทร์ เดี่ยววาณิชย์
ครู คศ.2

นายอภินันท์ อินทรสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นายจิรายุทธ สุขขา
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกพร หาญณรงค์
ครูอัตราจ้าง