กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุพิศ ปานรังษี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศจีรัตน์ ธีระกุล
ครู คศ.2

นางจุไรรัตน์ คำลือ
ครู คศ.2

นางนภาพร ทัพชัย
ครู คศ.2

นายอนุวัฒน์ รัตนมณี
ครู คศ.2

นายบดินทร์ภัทร์ เดี่ยววาณิชย์
ครู คศ.2

นางสาวนูรฟาตีนะห์ หมีนโส๊ะ
ครู คศ.2

นางสาวลินจง สังคหะสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง