กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุพิศ ปานรังษี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางธลิตา ศิรินุพงศ์
ครู คศ.2

นางจุไรรัตน์ คำลือ
ครู คศ.2

นางนภาพร ทัพชัย
ครู คศ.2

นางสันติยา ทองน้อย
ครู คศ.2

นายกฤษณะ คงอินทร์
ครู คศ.2

นายบดินทร์ภัทร์ เดี่ยววาณิชย์
ครู คศ.2

นางสาวลินจง สังคหะสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง

นายอภินันท์ อินทรสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นายธนภูมิวัฒน์ ยังช่วย
ครู คศ.3