กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุจิตรา สถิตดำรงกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพิมพวรรณ ลิ่มสถาพร
ครู คศ.2

นางวีรฎา ทองแท่นแก้ว
ครู คศ.2

นางวันวิสา ศรีช่วง
ครู คศ.2

นางปรีดาวรรณ์ สุริสาร
ครู คศ.3

นางสาวสายสิญจน์ ศรีสมโภชน์
ครูผู้ช่วย