โรงเรียนระโนดวิทยา
  ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017 และ 074-392455
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุจิตรา สถิตดำรงกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพิมพวรรณ ลิ่มสถาพร
ครู คศ.2

นายวชิรพงศ์ อนุรักษ์เพชรเทวา
ครู คศ.2

นางสาวสายสิญจน์ ศรีสมโภชน์
ครูผู้ช่วย

นางวันวิสา ศรีช่วง
ครู คศ.2

นางปรีดาวรรณ์ สุริสาร
ครู คศ.3