โรงเรียนระโนดวิทยา
  ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017 และ 074-392455
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจารุ สวัสดิกานนท์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางโสภิศ ศุภคุณกิตติ

นางวนิดา เหลืองจินดา

นางดวงกมล นวลทอง

นางสาวกาญจนา ปิ่นทอง

นางสิริมา ทองมี

นางสาวโสภา แก้วไฟ

นายผลพันธ์ รัตนภิรมย์

นางสาวธมกร มาบัว

นางสาวศุภลักษณ์ พกแดง
สอนภาษาจีน

ว่าที่ ร.ต.ติระนัย มะกาว
ผู้ประสานงานห้องเรียนพิเศษสองภาษา