กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเกียรติศักดิ์ ราชเมืองฝาง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุระชล อ่อนอุระ
ครู คศ.3

นายสุทน จันทสุวรรณ
ครู คศ.2

นางกัญญา สุขขัง
ครู คศ.2

นางธิดา คงเอียง
ครู คศ.2

นายสุวิมล จัทร์รงค์
ครู คศ.2

นางอุบล เจือสนิท
ครู คศ.2

นายสุชล นวลทอง
ครู คศ.2

นางสาวพนิดา กาดเส็น
ครู คศ.1

นางสาวจุฑาพร แก้วขาว
ครู