โรงเรียนระโนดวิทยา
  ตำบลระโนด  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
เบอร์โทรศัพท์ 074-391017 และ 074-392455
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุวิมล จัทร์รงค์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกัญญา สุขขัง
ครู คศ.2

นางอุบล เจือสนิท
ครู คศ.2

นายสุชล นวลทอง
ครู คศ.2

นายสุระชล อ่อนอุระ
ครู คศ.3

นางสาวพนิดา กาดเส็น
ครู คศ.1

นางธิดา คงเอียง
ครู คศ.2

นายเกียรติศักดิ์ ราชเมืองฝาง
ครู คศ.2

นายสุธน จันทสุวรรณ
ครู คศ.2

นางสาวเครือศรี ศิริภักดี
ครู คศ.3