ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
05 ม.ค. 63 ถึง 08 ม.ค. 63 การแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมภาคใต้ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนในจังหวัดนครสรีธรรมราช สพฐ.
11 ส.ค. 59 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
โรงเรียนระโนดวิทยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน/ชุดปกติขาว ข้าราชการ สุภาพ โรงเรียนระโนดวิทยา